கிண்டில் இலவசப் புத்தகங்கள் குறித்த விவரங்களை இந்த இணைப்பில் அறியலாம். இது தினமும் அப்டேட் செய்யப்படுகிறது. சில புத்தகங்கள் நிரந்தரமாக இலவசமாகக் கிடைக்கும். இந்தப் பகுதியின் இறுதிப் பக்கங்களில் அவற்றின் லிங்க்கள் கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu