பா. ராகவனின் சமீபத்திய படைப்புகள் ‘ஆதியிலே நகரமும் நானும் இருந்தோம்’, ‘நிழலற்றவன்’, ‘நீங்கள் என்னிடம் ஜேப்படி செய்தவற்றின் பட்டியல் பின்வருமாறு’ மூன்றின் அச்சுப் பதிப்புகள்  வெளியாகவிருக்கின்றன. விவரங்கள் விரைவில்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu