அடுத்து வெளிவரவிருக்கும் பாராவின் புதிய நூல்கள்:

1. Fake ID – நாவல்
2. இறவான் – ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

இவை 2021ம் ஆண்டு வெளியாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu